Videoserijal o islamskoj pedagogiji

109

Videoserijal o islamskoj pedagogiji kroz odabrane teme priređen je s ciljem predstavljanja temeljnih pitanja pedagogije u islamskoj perspektivi, odnosno tema koje se tiču kur’ansko-sunetske utemeljenosti islamske pedagogije i njenih temeljnih obilježja poput ciljeva, cjelovitosti u pristupu, svetosti, podstičućeg i transformativnog pristupa kao dominantnih odgojnih strategija.

S obzirom na to da islamska pedagogija teži odgoju cjelovite ličnosti (el-insan el-kamil), kroz videopredavanja tretiraju se neka temeljna područja odgoja: intelektualni odgoj, moralni odgoj, estetski odgoj, interkulturalni odgoj, interreligijski odgoj te odgoj za ljudska prava u islamskoj perspektivi.

Pored navedenog, dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević i mr. Ahmed Čolić pružit će nam uvid u razvoj islamske klasične pedagoške tradicije, predstaviti glavne obrise klasičnih islamskih pedagoških teorija te gledišta o ljudskoj prirodi i odgoju.

Sva predavanja o ovoj temi pogledajte na YouTube kanalu Centra za napredne studije:

 1. Kur’ansko-sunnetska utemeljenost islamske pedagogije
 2. Doprinos klasičnih islamskih mislilaca pedagogiji
 3. Islamska pedagoška misao u Bosni i Hercegovini
 4. Ljudska priroda i odgoj
 5. Metode odgoja utemeljene u islamskoj tradiciji (I dio)
 6. Metode odgoja utemeljene u islamskoj tradiciji (II dio)
 7. Principi islamskog odgoja
 8. Intelektualni odgoj (poticanje kritičkog mišljenja)
 9. Moralni i estetski odgoj
 10. Temeljna odgojna područja u islamskoj pedagogiji
 11. Prava djece i mladih
 12. Prava žene u porodici i društvu
 13. Islamska perspektiva o osobama s teškoćama u razvoju

Izvor: cns.ba 

Link do izvora: https://www.cns.ba/vijesti/2021/07/30/videoserijal-o-islamskoj-pedagogiji/