Naša djeca u Ramazanu (I)

Autor: Dr Jasir Nasr,  stručnjak za psihijatriju i pedagoški konsultant.
Prevela sa arapskog i obradila: Alena Islamović

1071

Od najvažnijih stvari koje djeca mogu naučiti u Ramazanu jeste konstantna svijest o Allahovom nadgledanju

Desilo se da se Omer ibn El Hatab, radijellahu anhu, pojavio ispred grupe dječaka, pa su svi otrčali, osim Abdullaha ibn Zubejra, koji je stao ispred Omera ibn El Hataba, i nije otrčao iz straha od našeg predvodnika Omera ibn el Hataba, kao ostala djeca, pa mu je Omer rekao: ,,Zašto nisi otrčao kao druga djeca?” Abdullah je odgovorio: ,,Nisam ništa loše uradio da bih te se bojao!”.

Ovo nije arogancija, već hrabrost koja je u njega usađena od malena.

Ako bismo propratili biografiju Abdullaha Ibn Zubejra našli bismo kako stoji ispred nepravednog Hadžadža ibn Jusufa Essekafija, kojeg su se mnogi bojali. Tokom njegove borbe sa Emevijama, Abdullah je ušao kod svoje majke Esme, radijellahu anha, i iznio ono što su mu Emevije ponudili od vlasti, pa je odbila to i, između ostalog, rekla: ,,Da dostojanstveno pogineš udarcem mača, bolje je od poniženja udarcem biča!”, zatim ga je zagrlila i shvatila da je obukao štitnik, rekavši tada: ,,Ovo nije odora onog ko želi šehadet.”. Kada je otišao znala je da se neće vratiti i da će umrijeti, pa je zaplakala i učinila sedždu Allahu, riječima: ,,Allahu, smiluj mu se zbog dužine njegovog noćnog namaza, žeđi od posta sunčanim danom, zbog njegovog dobročinstva prema ocu i majci i sastavi me s njime u Džennetu.” Te je dobila vijest o njegovom šehadetu na Allahovom putu.

Zaista je osobina stalne svijesti o Allahovom nadziranju, od osobina koje danas nedostaju kod velikog broja muslimana, kako mlađih tako i starijih.

Spomenuo je El Gazali u svom Ihja ‘ulumidinu sljedeću dirljivu priču, riječima: ,,Pričao je Sehl ibn Abdullah Et-Testeri: Imao sam tri godine kada sam klanjao noćni namaz gledajući u namaz mog dajidže Muhammed ibn Sivara, koji mi je jednog dana rekao: ,,Da li se sjećaš Allaha koji te je stvorio?” Upitao sam:  ,,Kako da Ga se sjećam?” Reče: ,,Reci svojim srcem, dok se prevrćeš u svojoj postelji, tri puta, ne pomičući svoj jezik: Allah je sa mnom, Allah me prati, Allah me posmatra.” Govorio sam to noćima, a onda ga obavijestio. Rekao mi je:,,Izgovaraj to svake noći po sedam puta!”.Ponavljao sam to i opet ga obavijestio. Opet mi je rekao da govorim svake noći jedanaest puta, pa sam govorio, i onda sam u srcu osjetio slast toga!  Kad je prošla godina, dajidža mi je rekao: ,,Zapamti ovo čemu sam te naučio i ustraj na tome sve dok ne uđeš u kabur, zato što će ti one koristiti i na dunjaluku i na ahiretu!”

Ustrajao sam na tome godinama i našao sam njegovu slast u mojoj tajnosti, pa mi je dajidža rekao jednog dana: ,,O Sehle, da li će onaj s kim bude Allah, posmatra ga i vidi ga, biti Mu neposlušan? Čuvaj se griješenja!”

…Pošao sam u mekteb, gdje sam se podučavao Kur’anu i naučio ga napamet, a iamo sam šest ili sedam godina, i postio sam na komad ječmenog hljeba dvanaest godina.”

Zaista dijete ne može da osjeti blizinu Uzvišenog Allaha osim na ovaj način koji se zasniva prvenstveno na ponavljanju, a zatim povezivanju djetetovog života sa Allahovim blagodatima u svemiru.

Veoma je važno da roditelji shvate da oni moraju biti primjer onoga čemu pozivaju svoju djecu. Rekao je Allah Uzvišeni: ,,O vi koji vjerujete, zašto govorite ono što ne činite?! Kako samo Allah prezire da govorite ono što ne činite!” (Es-Saff, 2.-3.)

,,Zar od drugih tražite da dobročinstvo čine dok pri tome sebe zaboravljate, a vi Knjigu čitate? Zar se opametiti nećete!?” (El-Bekara, 44.)

Ramazan je prilika da se porodica sa svim članovima imanski i moralno usavršava i napreduje iz jednog u drugo bolje stanje!

Od Esme bint Jezid, radijellahu anha, se prenosi da je rekla: ,,O Allahov Poslaniče, ako neka od nas kaže da nešto ne voli, a ona u stvari to voli, je li se i to računa kao laž? Poslanik joj odgovori: – Svaka laž se piše kao laž, pa maker ona bila i mala.” (Muslim)

Nekada roditelji usade laž kod svoje djece, a nekada, i ne primjećujući, prave jasnu kontradiktornost između odgojnih vrijednosti kojima pozivaju svoju djecu i onoga što svakodnevno rade u svom životu.

Izvor: odlomak iz knjige: ,,10 RESAIL LIKULLI AB VE UM“ / 10 poruka za svakog roditelja, Autor: Dr Jasir Nasr, stručnjak za psihijatriju i pedagoški konsultant.

Tekst sa arapskog prevela i obradila: Alena Islamović

sebilj.net